Les set claus

Reforma fiscal 2024

Representarà en molts casos majors obligacions fiscals

Creat:

Actualitzat:

El mes de gener del 2023, el Consell General va aprovar la Llei 5/2023, que inclou una important sèrie de reformes a diferents impostos integrants del sistema tributari andorrà. La major part de les novetats van entrar en vigor el passat 1 de gener del 2024.

Una de les novetats és la derogació de l’IPTPI (Impost sobre pluvàlues) i la seva integració en la resta d’impostos sobre la renda existents.

En relació amb l’IRPF s’han modificat molts aspectes: ressalten especialment aquells en relació amb els immobles, com per exemple l’aparició de l’exempció de reinversió de les plusvàlues per venda d’un immoble quan aquestes es reinverteixen en l’adquisició d’un habitatge habitual, la consideració de l’arrendament de béns immobles com a activitat econòmica i l’establiment d’un recàrrec especulatiu del 5% en la transmissió d’immobles quan es mantinguin menys de 2 anys des de la data de compra, entre d’altres.

En relació amb l’IS les novetats són més diverses: la reducció al 5% el percentatge màxim d’amortització de béns intangibles com el fons de comerç, el desenvolupament d’un reglament per regular la deduïbilitat de les pèrdues per insolvències, l’eliminació de la deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament d’elements patrimonials, la limitació de la deduïbilitat de les provisions per riscos i despeses, també es limita la deduïbilitat de les despeses financeres establint un llindar màxim, es limita la utilització de les bases de tributació negatives (BTN) amb la fixació d’una quota mínima de tributació del 30% igual a la base positiva prèvia a la compensació de BTN. Desapareixen les deduccions per les noves inversions, es creen noves deduccions per inversions en digitalització i mecenatge, entre altres...

Un nou escenari amb moltes limitacions i desaparició de deduccions existents que representarà en molts casos un increment de les càrregues impositives i obligarà a estar més atents per complir amb les seves noves obligacions fiscals.

tracking