Creat:

Actualitzat:

L’assetjament sexual és un problema greu que afecta moltes persones en l’àmbit laboral. Per afrontar aquesta situació i crear un ambient segur, el passat 11 d’octubre fou aprovat el decret 478/2023 que regula les mesures preventives que han d’implantar totes les empreses, i altres entitats del sector privat per fer-hi front sense importar-ne la mida, abans de l’octubre de 2025.

La prevenció de l’assetjament sexual al lloc de treball és fonamental per garantir el benestar dels treballadors i promoure una cultura de respecte. I s’ha de materialitzar mitjançant la implementació de polítiques clares, protocols d’actuació i codis de conducta que estipulin comportaments inacceptables i les conseqüències per a qui les cometin.

Una de les accions previstes és la sensibilització i formació dels empleats i personal directiu per conscienciar-los sobre l’assetjament sexual, les seves formes i com prevenir-lo.

Un altre pilar és establir mecanismes de denúncia confidencials, accessibles i lliures de represàlies. És essencial que les víctimes se sentin segures i protegides a l’hora de reportar incidents d’assetjament sexual. Un aspecte a tenir en compte per les empreses és el risc reputacional al qual s’enfronten si tenen un incident d’assetjament sexual i no han adoptat les mesures preventives adequades. En l’era de les xarxes socials i la transparència empresarial, les notícies d’assetjament sexual poden tenir un impacte significatiu en la reputació i la imatge de l’empresa. Això pot conduir a la pèrdua de confiança dels clients, a la disminució del suport de la comunitat i a la dificultat per atraure i retenir el talent.

En resum, les empreses del Principat tenen 2 anys per implementar mesures preventives de l’assetjament sexual al lloc de treball, a través de polítiques clares, sensibilització, formació i promoció de la igualtat de gènere, per crear un entorn laboral més segur i respectuós.

*Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe

tracking