Creat:

Actualitzat:

Tal com explicàvem el mes passat, el passat 8 febrer es va publicar al BOPA la reforma fiscal que afecta els impostos directes a Andorra.

En aquesta segona columna voldria donar unes pinzellades generals a la reforma que entrarà en vigor el 2024 i els efectes que aquesta tindrà en tots els contribuents.

L’existència de diferents impostos directes feia necessària una revisió global del sistema tributari del Principat, que ha acabat en la derogació, a partir del 2024, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (IPTPI) i la seva integració en la resta d’impostos directes existents -això és l’Impost sobre Societats (IS), l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre la Renda dels No-Residents fiscals (IRNR)-.

A partir del 2024 resultaran aplicables canvis com la limitació a l’aplicació de bases de tributació negatives i deduccions, limitació a la deducció de despeses financeres, transparència fiscal internacional, modificació dels percentatges d’amortització dels actius intangibles o l’establiment d’uns requisits objectius per delimitar quan una renda d’origen immobiliari es considera rendiment d’activitat econòmica, entre d’altres.

Addicionalment, s’ha modificat la Llei de l’IRPF per preveure l’exempció de totes les rendes que puguin posar-se de manifest en les transmissions lucratives mortis causa i inter vivos amb vincle de parentiu, i no només els guanys de capital.

Finalment també s’introdueixen canvis amb efecte immediat com incentius fiscals als arrendaments d’habitatges per a residència habitual i permanent situats al Principat.

Aquests canvis ben segur que tindran un impacte rellevant en molts obligats tributaris del Principat, obligant-los a avaluar les noves obligacions i incentius per adaptar la seva manera de planificar les seves operacions incorporant els mateixos en el seu procés de presa de decisions.

* Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe

tracking