Creat:

Actualitzat:

Els beneficiaris efectius són la persona o persones físiques que controlin en últim terme la persona jurídica per compte de la qual es realitza una operació o activitat.

La legislació en vigor per a les societats, associacions i fundacions preveu que aquestes entitats han de portar un llibre registre dels beneficiaris efectius de les mateixes.

En relació a aquest llibre, el passat mes de setembre es va publicar el Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques.

Aquest reglament regula, entre altres aspectes, l’obligació de comunicar l’obligació de subministrar la informació del llibre registre dels beneficiaris efectius al Registre de Societats Mercantils, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions, de manera que en tot moment es disposi d’informació adequada, precisa i actual sobre els beneficiaris efectius de les entitats corresponents.

Així mateix, fixa una data límit per complir amb aquesta obligació, el 31 de desembre del 2018.

La informació que s’ha de subministrar inclou nom i cognoms dels beneficiaris efectius. Data de naixement, nacionalitat i país de residència, així com la naturalesa i abast de la participació real en la persona jurídica de la que s’informa. Amb l’objectiu de facilitar el procés de comunicació, el reglament inclou els corresponents formularis per societats, fundacions i associacions.

La legislació vigent preveu sancions en cas de no presentar la informació al registre de beneficiaris efectius en la forma de multes que poden oscil·lar entre els 1.000 i 30.000 euros. Així mateix, qualsevol persona jurídica que no hagi presentat l’esmentada informació no podrà atorgar-se cap escriptura notarial. El Registre de Societats Mercantils no podrà inscriure cap assentament relatiu a S.A. o S.L. fins que es realitzi l’esmentada comunicació.

tracking