Creat:

Actualitzat:

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre es troben àmpliament implantades al teixit de la societat. Aquestes entitats es caracteritzen per una imatge pública generalment depurada, una recepció d’aportacions econòmiques procedents de diverses fonts, una presència i activitat que pot ser de caire transnacional i per uns nivells de control i supervisió històricament poc exhaustius.

Per aquest motiu, durant els darrers anys, en l’àmbit internacional s’ha desenvolupat nombrosa normativa en matèria de prevenció de blanqueig de diners i finançament del ter­rorisme (PBC-FT) que inclou les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre (ESAL).

A Andorra, la Llei del 2017 de PBC-FT va incloure aquestes entitats com a subjectes obligats, detallant que ha de complir entre d’altres les següents obligacions:

–El personal amb responsabilitats de gestió d’aquestes entitats ha de vetllar perquè no siguin utilitzades per blanquejar diners o finançar organitzacions terroristes.

–Han de conservar durant 10 anys registres amb la identitat de totes les persones que rebin fons o recursos de l’associació.

–Han d’elaborar el seu estudi de risc individual (ERI) per identificar, avaluar i comprendre els seus riscos.

–Han de designar l’òrgan de control intern i comunicació encarregat de l’organització i la vigilància del compliment de les normes per la prevenció del blanqueig de diners, procedint a notificar-ho a la UIFand.

–Han d’informar la UIFand de qualsevol operació de la qual es tinguin sospites raonables que és producte d’una activitat delictiva.

La implantació d’un sistema de compliance de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, més enllà de complir la llei, reforçarà la imatge d’aquestes entitats davant la societat, facilitant la seva tasca d’assolir els objectius fundacionals.

*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci de Crowe

tracking