Creat:

Actualitzat:

El govern albanès ha signat un acord per traduir i adaptar els milers de pàgines de legislació europea al seu sistema legal amb el laboratori de recerca en intel·ligència artificial (IA) OpenAI. Faran servir ChatGPT, un model de llenguatge que és capaç de comprendre i generar textos de manera coherent i contextual. Això té com a objectiu accelerar la integració d’Albània a la UE, optimitzant i reduint el treball de traductors i juristes humans. L’ús innovador de la intel·ligència artificial (IA) obre una finestra d’oportunitats per a Andorra. Per exemple, podria inspirar-se en aquest precedent per adaptar les seves pròpies lleis a l’Acord amb la Unió Europea, de manera eficient i econòmica. Andorra podria beneficiar-se enormement de la integració de la IA en els seus processos legals i administratius. La traducció i adaptació de la legislació europea, un procés que sovint requereix una inversió significativa en temps i recursos humans, podria ser simplificada mitjançant eines d’IA com ChatGPT, optimitzant així el treball dels traductors i juristes. A més, la implementació de la IA es podria utilitzar per analitzar les actuals lleis i reglaments, per poder identificar àrees que requereixin modificacions i millorar els seus efectes en la ciutadania. Fent-ho, augmentaria la transparència i eficiència del sistema legal andorrà. Això és, es gaudiria de la certesa i la previsibilitat de les normes i les seves aplicacions en la societat. Dit altrament, es tindria més seguretat jurídica. Endemés, la modernització a través de la IA també podria servir com a barrera contra la corrupció, facilitant processos més clars i justos en la contractació pública i altres àrees administratives. Com Albània, Andorra podria convertir-se en un model per a altres microestats o països petits, demostrant com la tecnologia pot facilitar transformacions legals i administratives significatives sense la necessitat de grans desplegaments financers o humans. Així doncs, Andorra pot millorar la governança i l’administració pública en general, aprofitant l’arribada de la IA i la signatura de l’Acord amb la UE. El país està davant una gran oportunitat per a modernitzar-se i adaptar-se a l’entorn europeu, amb visió de futur i eficàcia.

tracking