finances

Les empreses van assolir una rendibilitat financera del 3,9% el 2019

El sector que va aconseguir més guanys va ser educació; activitats sanitàries i serveis socials en un 50%

Jordi Gallardo.

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Les empreses andorranes van tenir un any globalment positiu durant el 2019 (en activitat, beneficis i rendibilitat), i es va continuar amb la tendència iniciada els anys anteriors, segons l'informe que publica avui el departament d'Estadística.

Així, la rendibilitat financera va assolir un valor del 3,9% per al conjunt de les empreses actives durant l’any 2019, una variació positiva del 22,5% respecte a l’any anterior. Pel que fa a l’àmbit sectorial, i igual que els anys anteriors, destaca la secció "Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials" amb una rendibilitat financera del 50,04%.

Pel que fa a la rendibilitat econòmica total, Estadística observa resultats desiguals ja que l’estructura de l’actiu va relligada a les característiques sectorials de l’activitat productiva. Així, cal destacar la secció "Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials", amb una rendibilitat econòmica del 42,33%, activitat econòmica que per la seva estructura productiva no requereix d’una elevada inversió en actius. En canvi, la secció“Transport i emmagatzematge” presenta una rendibilitat econòmica del 0,60% degut a la forta inversió en actiu que necessita aquesta secció per portar a terme la seva activitat econòmica.

Pel que fa al total de l'endeutament globalde les empreses actives durant el 2019, va assolir un valor del 22,18%, situació òptima que fa que se segueixi, així, amb la bona dinàmica dels anys anteriors. En relació amb l’any anterior, aquest indicador va disminuir el 0,4%, la qual cosa demostra que el volum de deutes es va reduint i que, per tant, les empreses estan guanyant autonomia financera amb els recursos propis. Així, com més baixa sigui la ràtio, més baix serà el risc financer de les empreses perquè menors seran els deutes en relació amb el total de les fonts de finançament.

En aquesta línia, la qualitat del deute, que dona a conèixer quina part de l’endeutament de les empreses és a curt termini (inferior a un any), va ser del 45,96% per al total de les empreses l’any 2019, fet que significa que més de la meitat de l’endeutament va ser a llarg termini. D’aquesta manera, es considera que el deute de les empreses és de millor qualitat quan el resultat de la ràtio sigui més baix, el que mostra que les empreses tenen menys obligacions immediates i per tant, més liquiditat disponible. Durant el període analitzat, se segueix una tendència a l’alça i, si es compara amb l’any anterior, aquesta ràtio augmenta el 5,9%. Pel que fa a la solvència, que es mesura a través de la relació entre el valor de l’actiu i el valor de tots els deutes (a curt i a llarg termini), les seccions "Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca" i "Transport i emmagatzematge" tenen els valors més elevats, de 35,64 euros i 7,93 euros, respectivament. Quant al total, el seu valor va ser del 4,51 euros; és a dir que les empreses tenen 4,51 euros en recursos per cada euro de deute que hagin de pagar. Aquest valor va ser un 0,4% més respecte a l’any anterior, cosa que posa de manifest la fortalesa i la capacitat d’expansió del total de les empreses no financeres durant l’any 2019.

La prova àcida total, que mesura si les empreses disposen d’actius suficients a curt termini (excloses les existències) per cobrir els deutes a curt termini, va ser de l’1,62 euros l’any 2019, la qual cosa va suposar un augment del 3,5% en relació amb l’any anterior. Això significa, segons assenyala Estadística, que cada euro que deuen les empreses a curt termini està recolzat per més d’un euro en crèdits a cobrar, inversions financeres a curt termini i l’efectiu. Aquest fet demostra, a escala global, que les empreses andorranes no tenen problemes per atendre els seus deutes a curt termini. En aquest sentit, destaca la secció "Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials", amb un valor de 3,25 euros, seguida de les seccions "Informació i comunicacions", amb 2,89 euros, i "Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca", amb 2,48 euros.

Amb relació a la configuració financera del total de les empreses, l’estructura de l’actiu no va experimentar grans canvis l’any 2019, tot i que va haver-hi lleugeres reduccions en el pes de l’immobilitzat financer de l’actiu no corrent, que va passar dels 4.017,6 milions d’euros l’any 2018 a3.730,5 milions d’euros, cosa que va representar un descens del 7,2%. Aquestes reduccions es van compensar amb petits increments generalitzats en les partides principals de l’actiu corrent, en què destaca l’augment del 12,6% experimentat pels altres actius corrents, que van passar dels 823,4 milions d’euros l’any 2018 a 927,3 milions d’euros.

Pel que fa al patrimoni net, es constata un lleuger augment del pes relatiu durant el 2019, que va pujar fins al 77,8% del total de finançament. Així, el total del patrimoni net ha passat dels 18.473,7 milions d’euros a 18.653,6 milions d’euros l’any 2019, en què sobresurt l’augment del 23,7% de la partida resultat de l’exercici que assoleix els 727,1 milions d’euros. També es va produir una reconversió dels deutes; van augmentar els deutes a curt termini i es van reduir els deutes a llarg termini. En aquest sentit, els deutes a llarg termini passen a ser el 12% del finançament total i els deutes a curt termini, el 10,2%. Cal destacar també que el 49,6% dels deutes a llarg termini són deutes amb entitats de crèdit (1.424 milions d’euros i un descens del 3,1% en comparació de l’any 2018), i que el 17% dels deutes a curt termini són deutes amb entitats de crèdit (413,5 milions d’euros i un augment del 6,7% en comparació de l’any 2018). Quant a l’estructura del compte de pèrdues i guanys, es pot comprovar que l’any 2019 el resultat d’explotació ha augmentat el 25% fins a arribar a 725,9 milions d’euros, a causa principalment de l’augment del 4,2% que ha experimentat el total dels ingressos d’explotació. També hi ha contribuït el lleuger descens de les amortitzacions (un 1,0% menys respecte a l’any anterior). Tanmateix, aquesta partida va representar el 5,6% del total de les despeses d’explotació de l’any 2019, i va ser la partida amb menys pes dins de les despeses. Per contra, el consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials, amb un pes del 57,2%, i les altres despeses d’explotació, amb un pes del 19%, van ser les partides més rellevants.

tracking